GroenLinksfracties Wageningen, Ede en Gelderland stellen vragen over lozen vervuild ENKA-water

De GroenLinksfracties in Wageningen, Ede en de Provincie Gelderland hebben samen vragen gesteld over het voornemen om vervuild grondwater van het voormalige ENKA-terrein ongezuiverd te lozen op de Neder-Rijn in Wageningen. End-of-pipe oplossingen zijn volgens GroenLinks niet acceptabel in de 21e eeuw. GroenLinks maakt zich onder andere zorgen over de effecten op natuurgebieden die stroomafwaarts van de lozingsplek liggen, zoals de Blauwe Kamer. 

De drie fracties van GroenLinks hebben vragen bij de gedegenheid van de technische en financiële vooronderzoeken die door advies- en ingenieursbureau Tauw uitgevoerd zijn om tot de uiteindelijke oplossing te komen. Een second opinion, uitgevoerd door KWR Watercycle Research Instituut, wijst eveneens op de onvolledige en onduidelijke beoordelingen en de ontransparante financiële onderbouwing. Onder andere is niet duidelijk welke aspecten meegenomen zijn in de kostenplaatjes. Het expertinstituut toont aan dat zuiveren van het vervuilde grondwater, waardoor het wél aan de normen voor oppervlaktewater voldoet, technisch mogelijk is. Zuiveren van vervuild water heeft  de voorkeur boven lozing vanuit zowel milieu-, natuur- als gezondheidsperspectief. Die oplossing past echter niet binnen de financiële randvoorwaarden van de opdrachtgever. Hierbij rijst de vraag waarom het principe 'de vervuiler betaalt' niet toegepast wordt en ENKA niet meebetaalt aan de 'dure' oplossing. 

Het is niet duidelijk op basis van welke informatie het uiteindelijke voorkeursscenario gekozen is en welke alternatieve oplossingen hierbij in beschouwing genomen zijn. Ook de besluitvorming rond het gekozen scenario roept vragen op, omdat alleen het waterschap, de provincie en de gemeente Ede bij dit proces betrokken waren. Andere partijen, waaronder de gemeente Wageningen, zijn pas bij de zaak betrokken toen de keuzes al gemaakt waren.