Verkiezingsprogramma GroenLinks Wageningen 2018-2022

De afgelopen jaren heeft GroenLinks in het college al veel van haar gedachtegoed verwezenlijkt. We hebben fors geïnvesteerd in armoedebestrijding, we hebben een Klimaatplan waar heel veel grote partners uit de stad in samenwerken en met grote trajecten als Samen Wageningen en Kind Centraal zijn er duizenden mensen betrokken bij het ontwerpen van nieuw en beter sociaal beleid. Wij willen verder op de ingeslagen weg en ook de komende jaren stevig inzetten op armoedebestrijding, goede zorg, sociaal klimaatbeleid en een groen Wageningen.

Strijd tegen ongelijkheid
Zonder voldoende geld kun je niet fatsoenlijk meedoen in de samenleving. En alleen bijstand vinden wij niet voldoende om mee te doen. Lijstrekker Lara de Brito: “In deze tijd van groeiende ongelijkheid hebben we heel veel geïnvesteerd in armoedebestrijding. We hebben nu ruimhartige en toegankelijke inkomensondersteuning. Het is heel belangrijk dat Wageningers mee kunnen blijven doen, ook als het financieel tegenzit.”

Eerlijk klimaatneutraal
Op het terrein van klimaat hebben we grote stappen gezet. Wageningen is daardoor een van de koplopers op klimaatgebied. We hebben twee Wijken van de Toekomst die van het gas af gaan, we hebben een Klimaatplan waarin veel grote partners samenwerken en we hebben veel geld beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsleningen voor inwoners en bedrijven, de verduurzaming van scholen en voor gebouwen van de gemeente. Ook de komende tijd staan we voor grote uitdagingen: om in 2030 klimaatneutraal te zijn, moeten nog veel meer duurzame energie opwekken en volledig aardgasvrij zijn. GroenLinks doet dat op een sociale manier. De Brito: “Wij willen dat juist de inwoners, organisaties en ondernemers met een kleine beurs mee kunnen doen. Juist zij moeten de voordelen plukken van duurzame investeringen. Of het nu gaat over klimaatneutraal wonen of goed en duurzaam vervoer.”

Goede zorg dichtbij
GroenLinks werkt al jaren aan goede zorg dichtbij. Als iemand hulp of ondersteuning nodig heeft moet het makkelijk, snel en op maat geregeld worden. Daarbij is het belangrijk dat mensen serieus worden genomen en dat er nooit over maar met iemand gesproken wordt. We blijven investeren in eigen regie en zijn er voor iedereen die daar hulp bij kan gebruiken. Mensen weten zelf wat werkt en wat niet. Daarom is het nieuwe beleid Samen Wageningen samen met de stad gemaakt. GroenLinks gaat uit van vertrouwen en een positief mensbeeld. Zorg gaat niet alleen  over ziekte bestrijden maar ook over gezond zijn en blijven. Volwaardig meedoen in de samenleving is daarbij vanzelfsprekend.

Stad in het groen
Op groen hebben we de afgelopen jaren veel bereikt, vooral voor het groen in de stad. Samen met inwoners en groene organisaties is een ambitieus Groenbeleidsplan opgesteld, Wageningen gaat natuurinclusief bouwen. Maar het buitengebied van Wageningen staat onder druk. De natuur en het landschap moeten beter beschermd én versterkt worden. GroenLinks wil geen nieuwe verstedelijking in het buitengenbied. Wij willen de Eng, het Binnenveld en de uiterwaardeen beter verbinden met elkaar en met de stad, voor mens én dier. De Brito: “Als het gaat om de hoeveelheid groen in de wijken en het beschermen van ons buitengebied valt er zeker nog wat te winnen. Ook daarbij past een meer radicale koers, zoals we dat ook de afgelopen jaren met het sociaal domein en klimaat hebben gedaan.”

 

Het volledige verkiezingsprogramma vind je hier.