Begroting breed gesteund

De begroting voor de komende vier jaar wordt door bijna alle partijen in de gemeenteraad gesteund. Heel mooi, want dat was de afgelopen jaren zelden het geval. Tijdens de behandeling van de begroting, die zo’n twee maanden duurde, werden we eerst negatief verrast doordat de bijdrage van het rijk een kleine twee miljoen lager uit gaat vallen dan verwacht. Kort daarop kregen we te horen dat voor de verliezen op het sociaal domein in 2016 en 2017 een compensatie van 4 miljoen wordt verleend. Een behoorlijke achtbaan.

Wageningen blijft structureel te weinig geld krijgen voor de zorg- en welzijnstaken die naar de gemeente zijn overgeheveld. Zorgwekkend, zeker met alle andere uitdagingen, zoals de energietransitie, in het verschiet. We hebben in de gemeenteraad dan ook afgesproken vroeg in 2019 samen met het college te kijken of iedere uitgegeven euro het beste resultaat oplevert, en indien nodig sturen we dan bij.