Beleidskader Samen Wageningen, een kwestie van vertrouwen

Bij het aantreden van dit college heeft de coalitie zich voorgenomen om met vergaande vormen van burgerparticipatie te werken, met bijzondere aandacht voor co-creatie. GroenLinks is er van de meet af aan blij mee dat co-creatie juist in het sociaal domein wordt ingezet. Want sociaal beleid dat breed gedragen wordt door de stad is het beste dat je je kan wensen.

Na de jaarwisseling zal de gemeenteraad besluiten over het Beleidskader Samen Wageningen. GroenLinks vindt het een prachtig document, ontstaan in een intensief proces van co-creatie met en door de samenleving. Het heeft wel wat van alle betrokkenen gevraagd. De inwoners van Wageningen hebben serieus en intensief meegedacht, de ambtenaren hebben ijverig alle input verwerkt en geduid, het college heeft het allemaal in goede banen geleid en de gemeenteraad heeft keuzes over moeten laten aan de stad. Dat is iets waar de gemeenteraad nog steeds erg aan moet wennen.

Vertrouwen

GroenLinks is trots op het resultaat: de uitgangspunten, de uitwerking en de invulling van de beleidsthema's. Het werden hele mooie dingen, nu we uitgingen van vertrouwen in de samenleving. Dat vertrouwen geven we ook nu het tijd is voor de praktische uitwerking. We weten zeker dat de samenleving ook op dit punt goede ideeën heeft, zonder dat de gemeenteraad eerst de weg wijst. En we zijn ervan overtuigd dat het college de gemeenteraad op de essentiële punten weer in stelling brengt, zoals het tot nu toe ook is gebeurd.

Maatwerk

Een van de uitgangspunten waar we bijzonder blij mee zijn is dat van maatwerk. Na voorzichtige ontkieming in de vorige collegeperiode staat het inmiddels in volle bloei. Maar wat is maatwerk dan precies? Zijn er dan helemaal geen regels meer? In het beleidskader staat het zo: "maatwerk is ondersteuning die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van de hulpvrager. Het kan betekenen dat er moet worden afgeweken van regels. Er is ruimte om buiten de protocollen te handelen als dat tot betere resultaten leidt."

Geen willekeur

Maatwerk betekent dus niet dat er helemáál geen regels meer zijn en dat iedereen maar moet afwachten wat er mogelijk is. Want dan is onzekerheid de enige zekerheid die we nog bieden. Maatwerk leidt dan tot willekeur. In Wageningen werkt het gelukkig anders. Maatwerk wil zeggen dat we wel degelijk vastleggen wat de uitgangspunten zijn. Daar ontlenen inwoners hun zekerheid aan. En het betekent dat je vervolgens van die uitgangspunten mag afwijken, zelfs móet afwijken, op het moment dat ze in een individueel geval tot onwenselijke resultaten blijken te leiden.