Provincie Gelderland ontneemt gemeente haar rol in bereikbaarheid

De provincie Gelderland wil een weg over de Campus aanleggen en zet de gemeente daarbij buiten spel. Tijdens de commissievergadering in de provincie op 13 september bleken de Provinciale Staten dat in meerderheid te willen. De collegepartijen CDA, VVD, D66 en PvdA en oppositiepartij SGP staan achter het plan. Wat nu nog rest is een volgende provinciale bespreking over de manier waarop dit inpassingsplan precies wordt uitgevoerd.

GroenLinks heeft zich verbaasd over de manier waarop het voorstel in de commissie werd gepresenteerd. We konden ons niet aan de indruk onttrekken dat er voor de provincie eigenlijk maar één uitkomst acceptabel was. Fractievoorzitter Joa Maouche van GroenLinks Gelderland meldde op twitter dat de escalatie voorkomen had kunnen worden als de provincie in plaats van de gemeente te overrulen had gekozen voor versterken van het proces.

Nieuwe kans?
De Gelderse politieke partijen zijn in meerderheid voor het doorzetten van het inpassingsplan. Maar ook nu zijn er partijen die niet tevreden zijn met uitsluitend het rondje Campus en die meer varianten en oplossingen willen meenemen in het vooronderzoek naar de mogelijkheden. Wij blijven de provinciale fractie van GroenLinks van input voorzien. We willen dat er in elk geval breder wordt gekeken dan alleen een weg over de Campus die dwars door het Dassenbos gaat, zoals bijvoorbeeld de variant waartoe de gemeenteraad op 3 juli heeft besloten. Onze visie op bereikbaarheid zal door onze provinciale fractie opnieuw in de schijnwerpers worden gezet. Dat wil zeggen: prioriteit aan fiets en OV, automobiliteit op de laatste plaats en veel meer aandacht voor natuur, landschap en leefomgeving. Als de provincie op aandringen van de Provinciale Staten wél overstag wil gaan en ruimte wil geven aan deze opvatting, valt er wellicht nog iets goeds te maken van deze ingreep.

Besluit van de gemeenteraad
Op 3 juli besloot de gemeenteraad met een geamendeerd voorstel tot het aanpakken van de bereikbaarheid aan de noordkant van Wageningen. Dit gebeurde onder druk van de provincie, die er bij de gemeente zwaar op had aangedrongen om voor het zomerreces een besluit te nemen. De kaders waren nauw, automobiliteit had voorrang. Op initiatief van GroenLinks werden er toch nog wijzigingen in het voorstel opgenomen, ten bate van natuur, landschap en leefomgeving. Een eventuele weg over de Campus moest zo ver ten oosten van het Dassenbos en zo veel ten zuiden van het stiltegebied moest komen te lopen, dat aan beide gebieden geen schade zou worden toegebracht. Hoewel er wel wat knelpunten aan dit voorstel zaten - zoals verplaatsing van een aantal stallen van de universiteit en er is meer grond van de universiteit nodig om het te realiseren - was de inschatting van coalitie en college dat dit haalbaar was.

Inpassingsplan
Maar de provincie Gelderland trok een dag na het besluit de conclusie dat het niet uitvoerbaar was, zonder het verdere onderzoek daarnaar af te wachten. De gemeente kreeg te verstaan dat de provincie via een inpassingsplan de regie over dit project zou overnemen. Met als belangrijkste argument dat er geen extra vertraging mocht worden veroorzaakt. Gek genoeg leidt nu juist deze stap van de provincie tot vertraging. Hierdoor is er immers geen sprake van dat de gemeenteraad in september al een doorrekening krijgt van het traject waartoe we begin juli hebben besloten. De Wageningse besluitvorming ligt stil, terwijl die in de provincie nog maar net is begonnen. We vinden het een opmerkelijke manier van de vaart er in houden.

Bezwaren
Inmiddels is er in de commissie bereikbaarheid van de provinciale staten gesproken over dit inpassingsplan. Diverse vertegenwoordigers van Wageningse organisaties hebben daar ingesproken. In nauw overleg heeft onze provinciale fractie zich uiterst kritisch opgesteld tijdens de behandeling in de commissie. Niet alleen de wijze waarop de provincie zich nu gedraagt richting gemeente, maar ook hoe zij dat afgelopen jaren heeft gedaan werd goed voor het voetlicht gebracht. "Co-creatie is het uitgangspunt van de provincie," zei de fractie van GroenLinks Gelderland, "behalve als de uitkomst niet welgevallig is. Dan grijpen we terug op ons belang." We verwachten dat de kritiek op de gang van zaken tot extra vertraging gaat leiden. Verschillende bezwaar- en beroepsprocedures liggen immers voor de hand.