Uit de Raad: Visie bebouwde kom

Door Rosanne Groot

Nadat we vorig jaar de visie voor het buitengebied hebben vastgesteld, gaat Wageningen nu een visie opstellen voor alles binnen de bebouwde kom. GroenLinks wil graag een visie voor de lange termijn die ook antwoord kan geven op uitdagingen die al sneller op ons afkomen. De vraag hoe onze binnenstad levendig blijft, is door corona alleen maar urgenter geworden. Hoe kunnen we onze leefomgeving zo inrichten dat we sociale ongelijkheid verminderen, uitnodigen tot bewegen en het welzijn van de Wageningers verhogen? Hoe geven we de energietransitie een plek geven en wat gaan we doen aan klimaatadaptatie? Veel van deze thema’s kunnen we met elkaar verbinden. Zo kunnen we met groenere wijken de biodiversiteitscrisis tegengaan, de stad leefbaar houden bij een veranderend klimaat en het aantrekkelijk maken voor inwoners om naar buiten te gaan.
Voor ons is het van belang dat de hele stad kan meepraten en meedenken bij het formuleren van de antwoorden op deze uitdagingen. Een proces van inspraak waarbij representativiteit van de bevolking heel belangrijk is: zorg dat de belangen en wensen van alle Wageningers worden meegenomen, omdat de visie op onze stad straks van elke Wageninger is.