Voorlopige criteria voor zonneparken

Een voortvarend klimaatbeleid is één van de speerpunt van GroenLinks. Daarbij moeten we zorgvuldig met ons landschap omgaan. Daarom hebben we voorgesteld om, tot er een visie voor het buitengebied ligt, alleen plannen voor zonneparken uit te werken binnen een Pilot Energiek Landschap. Zo kunnen we voortvarend aan de slag met de energietransitie én onderzoeken, samen met o.a. de WUR en natuurorganisaties, hoe de opbrengsten van een zonnepark gebruikt kunnen worden om het omliggende landschap te versterken. Ook hebben we er op aangedrongen zo snel mogelijk te beginnen met de visie.

In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we een integrale visie voor het buitengebied gaan opstellen, met daarin een afwegingskader voor duurzame energie. Om duidelijkheid te scheppen over wat de gemeente van initiatieven voor zonneparken verwacht, totdat die visie is opgesteld, heeft het college ‘voorlopige criteria en randvoorwaarden voor zonneparken’ opgesteld. Deze criteria gaan over het versterken van natuur en landschap en de mogelijkheden voor de Wageningse samenleving om mee te profiteren van de opbrengsten van zonneparken. Het college heeft aan de raad gevraagd of zij nog wensen of bedenkingen heeft bij deze criteria. Hierover heeft de raad afgelopen weken gesproken. De criteria zijn positief, maar nog niet heel concreet. De raad heeft een amendement van GroenLinks aangenomen, om voorlopig alleen met pilotprojecten te werken en daarin de versterking van natuur en landschap concreet te maken. De resultaten van deze pilot kunnen gebruikt worden in de visie.

De visie voor het buitengebied zou begin 2021 vastgesteld moeten worden, als onderdeel van de nieuwe Omgevingsvisie voor Wageningen. GroenLinks heeft, samen met andere partijen, er op aangedrongen al eerder te beginnen met het opstellen voor de visie voor het buitengebied. De energietransitie gaat een impact hebben op ons landschap, dat is onvermijdelijk. Daarom is het belangrijk om hierover snel met de samenleving in gesprek te gaan, om participatief de definitieve criteria en randvoorwaarden op te stellen. Waar willen we wel (of juist niet) zon- en windenergie opwekken en onder welke voorwaarden? De energietransitie biedt ook kansen: door een deel van de opbrengsten te investeren in de omgeving, kunnen we de natuur en het landschap versterken. Hiervoor is het wel van belang een heldere visie te hebben op hoe we dat kunnen doen. Gelukkig heeft het college toegezegd om zo snel mogelijk te beginnen met de visie voor het buitengebied, zodat de raad deze over ongeveer een jaar kan vaststellen, veel eerder dan begin 2021 dus.