Wageningen gaat natuurinclusief bouwen

Bij de behandeling van de kadernota heeft GroenLinks een motie ingediend om voortaan natuurinclusief bouwen als uitgangspunt te nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen in Wageningen. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen door gemeenteraad. Dit betekent dat groen en ecologie vanaf nu in het begin van alle planvorming meegenomen worden.

Hierbij valt te denken aan het behouden van bestaande bomen, een insectvriendelijke inrichting van beplanting en aansluiting aan bestaande groenstructuren. Ook kunnen nestkasten voor vogels (bijvoorbeeld huismussen, spreeuwen en gierzwaluwen) en vleermuiskasten in de gevels van gebouwen ingebouwd worden. Deze maatregelen zijn relatief goedkoop, als ze aan het begin van de planvorming meegenomen worden.

Als de gebouwde omgeving goed ingericht en beheerd wordt, kan deze een plek bieden aan veel plant- en diersoorten. Daarnaast heeft groen veel positieve effecten, bijvoorbeeld op gezondheid, stadsklimaat en woonplezier. Daarom is het belangrijk dat ecologie en groen al vanaf het begin van de planvorming aandacht krijgt.