Jong geleerd is oud gedaan. Daarom hebben we de afgelopen jaren de natuur- en milieueducatie in het Groene Wiel behouden en zelfs uitgebreid. We hebben schoolmoestuinen op elke school en in elke wijk zijn groene speelplekken. Hier willen we in blijven investeren.

De natuur en het landschap rondom Wageningen gaan we beter beschermen en versterken om de biodiversiteit te verhogen en het landschap aantrekkelijker te maken voor wandelaars en fietsers. Wij willen de Eng, het Binnenveld en de Uiterwaarden met elkaar en met de stad verbinden, voor mensen en dieren. Er komt een zogenaamde 'rode contour' om Wageningen: geen verdere verstedelijking in het buitengebied. GroenLinks wil dat bermen en sloten in de hele gemeente ecologisch beheerd worden. Bij de versterking van de Grebbedijk moet de gemeente inzetten op veel ruimte voor nieuwe natuur.

In de wijken kunnen bewoners meedenken over de inrichting van het openbaar groen. Hierbij vinden we het wel belangrijk dat het groenbeheer gericht is op behoud en versterking van biodiversiteit. De komende jaren wordt beleid uitgewerkt om bij alle bouwprojecten rekening te houden met planten en dieren (natuurinclusief bouwen). Met veel ruimte voor water en bomen in de wijken willen we voorbereid zijn op een veranderend klimaat.