Het zou een taalkundige aanpassing zijn van de oude verordening in beter leesbaar Nederlands. Dat is goed gelukt overigens. Maar ook vastgesteld beleid o.a. uit het Groenbeleidsplan zou erin zijn ingepast.  Erik-Jan en Wim, die in de fractie het groen behartigen, hebben de tekst voorgelegd aan de werkgroep Bomenbehoud Wageningen en aan leden van het Groenberaad.  Er bleek een waslijst van vragen op te poppen, zodat duidelijk was dat dit geen hamerstuk moest zijn.  We hebben bespreking dan ook verdaagd.

De beantwoording van onze technische vragen (zie bijlage hieronder) nam veel van onze zorg weg of maakte duidelijk dat dat sommige wijzigingen wel degelijk meer zijn dan tekstueel. Maar dat hogere wetgeving de voorgestelde aanpassing noodzakelijk maakt. Met dank aan de beantwoorders hebben we in de raad gemeld dat we kunnen instemmen met de voorgestelde wijzigingen.

Maar voor het zo ver was in de raad, hebben we bij behandeling van het agendapunt Bomenverordening een amendement ingediend om dunning van bomen, dikker dan 18 cm omtrek en buiten bossen en bospercelen, vergunningplichtig te maken. Wij zijn niet tegen dunnen van kleine boompjes minder dan 18 cm omtrek.  Dat is zeker nodig.  Maar het kappen van bomen die dikker zijn dan 18 cm rondom, kan als gelegenheidsargument gebruikt worden. Het is een subjectieve beoordeling in handen van de groenaannemer. Het is dan vraag welke belangen die afweegt. Waar het om gaat, is dat dunning vergunningsvrij is. Hiermee zijn gezonde bomen vogelvrij, want dunning kan snel gebruikt worden als argument als meerdere bomen bij elkaar staan. Dan wordt een gezonde boom, die anders wel kapvergunningsplichtig zou zijn, zonder vergunning gekapt. Hiermee kan de titel dunning gebruikt worden om een kapvergunningsprocedure te omzeilen.

Ook kan je van mening verschillen of het voor de overblijvende bomen echt noodzakelijk is om bomen te verwijderen. In de Tarthorst was de noodzaak van de dunning van de laan enorme Moeraseiken langs de Churchillweg zo dubieus, dat dit gelukkig niet doorging. Door dunnen vergunningsplichtig te maken, kan hierover een transparante en openbare belangenafweging en besluitvorming plaatsvinden.

Een goede redenering toch?  Maar de wethouder ontraadde ons voorstel en bij de stemming bleek GroenLinks alleen te staan met de SP.  We hebben in ieder geval ons best gedaan. De rol van het Groenberaad wordt in de uitvoering van de Bomenverordening steeds belangrijker.  In ieder geval krijgen ze alle beheerplannen voor groenonderhoud in wijken te voren te zien en kunnen ze vragen om een goede procedure voor zienswijzen en bezwaar.